Yarn 588 Dtex

YARN588 Dtex

 PROPERTY  SPECIFICATIONS STANDARD
Linear density 588 dtex ± 4% UNI EN 12562:2001
Specific load at break > 240 cN/tex  UNI EN 12562:2001
Elongation at break > 2.6 %  UNI EN 12562:2001
Average elastic modulus  > 125 GPa  UNI EN 12562:2001