Yarn 310 Dtex

YARN 310 Dtex

 PROPERTY’  SPECIFICATIONS STANDARD
Linear density 310 dtex ± 4% UNI EN 12562:2001
Specific load at break > 245 cN/tex  UNI EN 12562:2001
Elongation at break > 2.6 %  UNI EN 12562:2001
Average elastic  > 125 GPa  UNI EN 12562:2001