Filato 310 Dtex

FILATO 310 Dtex

 PROPRIETA’  SPECIFICHE STANDARD
Linear density 310 dtex ± 3% UNI EN 12562:2001
Specific load at break > 245 cN/tex  UNI EN 12562:2001
Elongation at break ± 3,0 %  UNI EN 12562:2001
Average elastic  > 125 GPa  UNI EN 12562:2001