Filato 588 Dtex

FILATO 588 Dtex

 PROPRIETA’  SPECIFICHE STANDARD
Linear density 588 dtex ± 3% UNI EN 12562:2001
Specific load at break > 240 cN/tex  UNI EN 12562:2001
Elongation at break ± 3,0 %  UNI EN 12562:2001
Average elastic modulus  > 125 GPa  UNI EN 12562:2001