Yarn 63 Dtex

YARN 63 Dtex

 PROPERTY  SPECIFICATIONS STANDARD
Linear density 63 dtex ± 8.0% UNI EN 12562:2001
Specific load at break > 210 cN/tex  UNI EN 12562:2001
Elongation at break ± 2,5 %  UNI EN 12562:2001
Average elastic  > 125 GPa  UNI EN 12562:2001